15 lat Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego

Największa organizacja zrzeszająca hotelarzy w Polsce obchodzi w tym roku 15-lecie działalności. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego może wykazać się dzisiaj wieloma sukcesami z obszaru legislacji, a także pokaźną i stale rosnącą liczbą członków, wśród których oprócz ponad 350 hoteli są także firmy współpracujące z branżą, m.in. Harmony Polish Hotels (d. Fundacja Polish Prestige Hotels) oraz uczelnie, szkoły i dostawcy dla branży hotelarskiej.

2018-09-06 08:58:45
Autor:

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego powstała w listopadzie 2003 roku w Warszawie pod ówczesną nazwą Izba Gospodarcza - Polskie Zrzeszenie Hoteli (PZH). Inicjatorami jej powołania były 123 podmioty gospodarcze reprezentujące sektor hotelarski i gastronomiczny, a jako główny cel działalności przyjęto integrację i współpracę na rzecz rozwoju hotelarstwa w Polsce. Pierwszym prezesem Izby został Kazimierz Kowalski, pełniący w tamtym czasie funkcję dyrektora Hotelu Jan III Sobieski. Pod obecną nazwą Izba działa od marca 2007 roku.

Dzisiaj IGHP to najbardziej wpływowa organizacja w branży hotelarskiej, która lobbuje na rzecz rozwoju branży, chroni interes hotelarzy, wspiera inicjatywy gospodarcze swoich członków, a także opracowuje opinie w interesie członków Izby i branży. Od 2015 roku IGHP jest członkiem HOTREC (Konfederacja Narodowych Organizacji Hoteli, Restauracji, Kawiarni w krajach UE i europejskiego obszaru ekonomicznego), dzięki czemu głos polskiego hotelarstwa jest słyszany również na arenie międzynarodowej.

Coraz więcej korzyści dla hotelarzy

Na swoim koncie IGHP ma liczne sukcesy, zapewniające hotelarzom oszczędności finansowe. Wśród nich są m.in. przeciwdziałanie planom zwiększenia stawki VAT na usługi hotelowe (utrzymanie 7% stawki podatku VAT na usługi gastronomiczne do 2010 roku i przedłużenie 8% derogacji do chwili obecnej); powołanie fundacji na rzecz rozwoju obrotu bezgotówkowego (FROB) i aktywny udział w zmniejszeniu stawek interchange fee. Znaczące dla branży było również obniżenie od 1 stycznia 2015 roku opłat z tytułu używania kart płatniczych interchange fee poprzez działania powołanej przez Izbę FROB.

Tematem wciąż aktualnym jest zablokowanie przez IGHP w 2013 roku wejścia w życie rażąco wysokich opłat za prawa autorskie, należnych Organizacjom Zbiorowego Zarządzania, które zostały określone w „Tabeli stawek wynagrodzeń za odtwarzanie utworów i przedmiotów praw pokrewnych” zatwierdzonej przez Komisję Prawa Autorskiego. Sukcesem Izby jest w tym przypadku również zjednoczenie branży wokół tej sprawy i owocne powołanie Konsorcjum, do którego przystąpiły hotele, niebędące członkami Izby.

Kluczowe było również porozumienie zawarte z Telewizją Polską w zakresie specjalnych cen z tytułu reemisji sygnału telewizyjnego dla hotelarzy. Wynegocjowane przez Izbę stawki za prawa nadawcze są o połowę niższe od cen rynkowych. Hotele, które są członkami Izby, mogą w ramach porozumienia podpisać stosowną dla siebie, indywidualną umowę na odbiór i dystrybucję sygnału telewizyjnego z TVP. 

Regiony zyskują na znaczeniu

Dużą wagę Izba przywiązuje do integracji środowiska hotelarzy, zwłaszcza w regionach. W 2016 roku zostały powołane struktury regionalne Izby. Od tego czasu IGHP zorganizowała ponad 150 spotkań w różnych częściach Polski, w których wzięło udział około 3000 hotelarzy, również niezrzeszonych w Izbie. Rada i zarząd Izby są reprezentowane przez 13 dyrektorów regionalnych.

Wiedza, edukacja i ludzie 

IGHP rozszerzyła także działania o obszar edukacyjny, organizując specjalistyczne kampanie i programy szkoleniowe z kluczowych dla hotelarzy zagadnień, np. dotyczące RODO czy tzw. nowej ustawy turystycznej. W tym roku IGHP przeszkoliła w sumie około 1000 hotelarzy.

- Mocną stroną IGHP są ludzie. To dzięki zaangażowaniu członków zarządu, rady Izby i dyrektorów regionalnych Izba osiągnęła pozycję największej i najbardziej skutecznej organizacji w hotelarstwie. Prowadzimy transparentną komunikację, wykorzystując doświadczenie naszych członków i siłę naszych merytorycznych argumentów. To sprawia, że coraz więcej hoteli w Polsce chce aktywnie uczestniczyć w pozytywnych zmianach, w których IGHP ma swój udział – mówi Ireneusz Węgłowski, prezes IGHP, który został powołany na drugą kadencję w 2017 roku.

Istotną kwestią dla IGHP są również działania promujące społeczną odpowiedzialność biznesu. Przeciwdziałanie turystyce seksualnej jest jednym z ważniejszych wyzwań, jakie stoją przed branżą turystyczną. Dlatego IGHP podpisała porozumienie z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, na mocy którego promuje wśród członków swojej organizacji „Kodeks Postępowania na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w podróżach i turystyce” (The Code of Conduct).

W 2016 roku doszło do podpisania ważnego porozumienia z Polską Izbą Hotelarstwa, co stało się początkiem procesu integracji obu izb.

Obchody 15-lecia

Obecnie do IGHP należy ponad 350 hoteli z łączną liczbą ponad 36 tysięcy pokoi (co stanowi ok. 28 proc. rynku), a także 25 dostawców, Harmony Polish Hotels (dawniej Fundacja Polish Prestige Hotels), 1 Instytut i 5 szkół.

Z okazji 15-lecia zostało przygotowane specjalne logo, którym IGHP będzie posługiwać się w drugiej połowie roku. Świętowanie rocznicy zostanie połączone z III Forum Hotelarzy IGHP.

ZNAJDŹ NAS: